Данни за качество на атмосферния въздух, радиационния гама фон и метеорологични параметри, измерени от автоматична измервателна станция “Петър Берон” на община Русе

Измерени концентрации на контролираните атмосферни замърсители за опазване на човешкото здраве за последните 7 денонощия

Основни замърсители

Фини прахови частици
(ФПЧ10)
[μg/m3]
Средноденонощна стойност
Азотен диоксид
(NO2)
[μg/m3]
Максимална средночасова стойност
Въглероден оксид
(CO)
[mg/m3]
Максимална 8-часова средна стойност
Серен диоксид
(SO2)
[μg/m3]
Максимална средночасова стойност
Серен диоксид
(SO2)
[μg/m3]
Средноденонощна стойност
Озон
(О3)
[μg/m3]
Максимална средночасова стойност
50 μg/m3 200 μg/m3 10 mg/m3 350 μg/m3 125 μg/m3 180 μg/m3
0.00 35.26 1.02 0.00 0.00 47.15
0.00 35.99 0.96 0.00 0.00 42.19
0.00 20.66 0.91 0.00 0.00 23.83
02.06.2023 0.00 39.22 1.13 0.00 0.00 41.62
01.06.2023 0.00 36.88 1.04 0.00 0.00 40.73
31.05.2023 0.00 62.45 1.26 0.00 0.00 44.03
30.05.2023 0.00 37.89 1.05 0.00 0.00 46.22

Бензен и органични замърсители

(средноденонощни стойности)

Бензен [μg/m3] Толуен [μg/m3] Етилбензен [μg/m3] m- p-Ксилен [μg/m3] о-Ксилен [μg/m3] Фенол [μg/m3] о-Крезол [μg/m3] p-Крезол [μg/m3] Нафтален [μg/m3]
- 250 μg/m3 20 μg/m3 100 μg/m3 100 μg/m3 10 μg/m3 5 μg/m3 5 μg/m3 3 μg/m3
0.23 0.77 0.29 0.03 0.63 0.00 0.02 0.01 0.01
0.18 0.56 0.28 0.02 0.71 0.00 0.02 0.01 0.00
0.05 0.20 0.09 0.01 0.21 0.00 0.01 0.00 0.00
0.43 1.35 0.50 0.10 1.10 0.01 0.03 0.01 0.02
0.36 1.10 0.41 0.02 0.74 0.00 0.03 0.01 0.02
0.39 1.51 0.81 0.17 1.11 0.01 0.03 0.01 0.02
0.35 1.07 0.50 0.05 0.74 0.01 0.02 0.01 0.01

Седмичнa тенденция - основни замърсители

Фини прахови части (ФПЧ10)

Средноденонощна стойност [μg/m3]
Дата Фини прахови части (ФПЧ10)
05.06.2023 0
04.06.2023 0
03.06.2023 0
02.06.2023 0
01.06.2023 0
31.05.2023 0
30.05.2023 0

Азотен диоксид (NO2)

Максималнна средночасова стойност [μg/m3]
Дата Азотен диоксид (NO2)
05.06.2023 35.26
04.06.2023 35.99
03.06.2023 20.66
02.06.2023 39.22
01.06.2023 36.88
31.05.2023 62.45
30.05.2023 37.89

Въглероден оксид (CO)

Максимална 8-часова средна стойност [mg/m3]
Дата Въглероден оксид (CO)
05.06.2023 1.02
04.06.2023 0.96
03.06.2023 0.91
02.06.2023 1.13
01.06.2023 1.04
31.05.2023 1.26
30.05.2023 1.05

Серен диоксид (SO2)

Максималнна средночасова стойност [μg/m3]
Дата SO2
05.06.2023 0
04.06.2023 0
03.06.2023 0
02.06.2023 0
01.06.2023 0
31.05.2023 0
30.05.2023 0

Серен диоксид (SO2)

Средноденонощна стойност [μg/m3]
Дата SO2
05.06.2023 0
04.06.2023 0
03.06.2023 0
02.06.2023 0
01.06.2023 0
31.05.2023 0
30.05.2023 0

Озон (О3)

Максималнна средночасова стойност [μg/m3]
Дата O3
05.06.2023 47.15
04.06.2023 42.19
03.06.2023 23.83
02.06.2023 41.62
01.06.2023 40.73
31.05.2023 44.03
30.05.2023 46.22

Седмичнa тенденция - Бензен и органични замърсители

Бензен

Средноденонощна стойност [μg/m3]
Дата Бензен
05.06.2023 0.23
04.06.2023 0.18
03.06.2023 0.05
02.06.2023 0.43
01.06.2023 0.36
31.05.2023 0.39
30.05.2023 0.35

Толуен

Средноденонощна стойност [μg/m3]
Дата Толуен
05.06.2023 0.77
04.06.2023 0.56
03.06.2023 0.2
02.06.2023 1.35
01.06.2023 1.1
31.05.2023 1.51
30.05.2023 1.07

Етилбензен

Средноденонощна стойност [μg/m3]
Дата Етилбензен
05.06.2023 0.29
04.06.2023 0.28
03.06.2023 0.09
02.06.2023 0.5
01.06.2023 0.41
31.05.2023 0.81
30.05.2023 0.5

m- p-Ксилен

Средноденонощна стойност [μg/m3]
Дата m- p-Ксилен
05.06.2023 0.03
04.06.2023 0.02
03.06.2023 0.01
02.06.2023 0.1
01.06.2023 0.02
31.05.2023 0.17
30.05.2023 0.05

о-Ксилен

Средноденонощна стойност [μg/m3]
Дата о-Ксилен
05.06.2023 0.63
04.06.2023 0.71
03.06.2023 0.21
02.06.2023 1.1
01.06.2023 0.74
31.05.2023 1.11
30.05.2023 0.74

Фенол

Средноденонощна стойност [μg/m3]
Дата Фенол
05.06.2023 0
04.06.2023 0
03.06.2023 0
02.06.2023 0.01
01.06.2023 0
31.05.2023 0.01
30.05.2023 0.01

о-Крезол

Средноденонощна стойност [μg/m3]
Дата о-Крезол
05.06.2023 0.02
04.06.2023 0.02
03.06.2023 0.01
02.06.2023 0.03
01.06.2023 0.03
31.05.2023 0.03
30.05.2023 0.02

p-Крезол

Средноденонощна стойност [μg/m3]
Дата p-Крезол
05.06.2023 0.01
04.06.2023 0.01
03.06.2023 0
02.06.2023 0.01
01.06.2023 0.01
31.05.2023 0.01
30.05.2023 0.01

Нафтален

Средноденонощна стойност [μg/m3]
Дата Нафтален
05.06.2023 0.01
04.06.2023 0
03.06.2023 0
02.06.2023 0.02
01.06.2023 0.02
31.05.2023 0.02
30.05.2023 0.01

Радиационен гама фон

Тeкущи средночасови стойности

Дата Час Sv/h *
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08

Седмична тенденция

Средноденонощна стойност
Дата Радиационен гама фон
05.06.2023 0.08
04.06.2023 0.08
03.06.2023 0.01
02.06.2023 0.08
01.06.2023 0.08
31.05.2023 0.08
30.05.2023 0.08

Метеорологични параметри

Текущи средночасови стойности

Дата Температура на въздуха [ºС] Атмосферно налягане [mbar] Посока на вятъра ºN Скорост на вятъра [m/s] Относителна влажност [%] Слънчева радиация [w/m2] Валежи [mm]
13.13 1012.65 222.00 0.14 69.23 6.24 0.00
14.46 1012.50 224.00 0.04 61.01 3.90 0.00
15.08 1012.59 236.00 0.09 57.10 3.94 0.00
16.09 1012.82 248.00 0.28 53.16 3.79 0.00
16.76 1012.99 264.00 0.10 53.02 3.87 0.00
17.91 1012.77 310.00 0.43 50.37 3.94 0.00
18.88 1012.85 240.00 0.25 48.75 3.92 0.00
20.08 1012.68 240.00 0.16 43.19 3.85 0.00
21.99 1011.93 254.00 0.41 32.56 3.85 0.00

Седмични тенденции - Метеорологични параметри

Температура на въздуха [ºС]

Средноденонощна стойност
Дата Температура на въздуха [ºС]
05.06.2023 21.48
04.06.2023 21.55
03.06.2023 3.34
02.06.2023 24.11
01.06.2023 22.24
31.05.2023 23.31
30.05.2023 22.25

Атмосферно налягане [mbar]

Средноденонощна стойност
Дата Атмосферно налягане [mbar]
05.06.2023 1013.07
04.06.2023 1013.45
03.06.2023 174.52
02.06.2023 1004.68
01.06.2023 1008.44
31.05.2023 1009.11
30.05.2023 1007.2

Скорост на вятъра [m/s]

Средноденонощна стойност
Дата Скорост на вятъра [m/s]
05.06.2023 0.72
04.06.2023 1.06
03.06.2023 0.01
02.06.2023 0.4
01.06.2023 0.47
31.05.2023 0.46
30.05.2023 0.43

Слънчева радиация [w/m2]

Средноденонощна стойност
Дата Слънчева радиация [w/m2]
05.06.2023 244.51
04.06.2023 280.62
03.06.2023 0.76
02.06.2023 230.52
01.06.2023 189.41
31.05.2023 238.13
30.05.2023 225.31

Валежи [mm]

Средноденонощна стойност
Дата Валежи [mm]
05.06.2023 0
04.06.2023 0
03.06.2023 0
02.06.2023 0
01.06.2023 0
31.05.2023 0
30.05.2023 0

Архив

2023
2023 Май Бензен и органични замърсители Свали
2023 Май Основни замърсители Свали
2023 Април Бензен и органични замърсители Свали
2023 Април Основни замърсители Свали
2023 Март_Бензен и органични замърсители Свали
2023 Март_Основни замърсители Свали
2023 Февруари_Бензен и органични замърсители Свали
2023 Февруари_Основни замърсители Свали
2023 Януари_Бензен и органични замърсители Свали
2023 Януари_Основни замърсители Свали
2022
2022 Декември_Бензен и органични замърсители.pdf Свали
2022 Декември_Основни замърсители Свали
2022 Ноември_Бензен и органични замърсители Свали
2022 Ноември_Основни замърсители Свали
2022 Октомври_Бензен и органични замърсители Свали
2022 Октомври_Основни замърсители Свали