Данни за качество на атмосферния въздух, радиационния гама фон и метеорологични параметри, измерени от автоматична измервателна станция “Петър Берон” на община Русе

Измерени концентрации на контролираните атмосферни замърсители за опазване на човешкото здраве за последните 7 денонощия

Основни замърсители

Фини прахови частици
(ФПЧ10)
[μg/m3]
Средноденонощна стойност
Азотен диоксид
(NO2)
[μg/m3]
Максимална средночасова стойност
Въглероден оксид
(CO)
[mg/m3]
Максимална 8-часова средна стойност
Серен диоксид
(SO2)
[μg/m3]
Максимална средночасова стойност
Серен диоксид
(SO2)
[μg/m3]
Средноденонощна стойност
Озон
(О3)
[μg/m3]
Максимална средночасова стойност
50 μg/m3 200 μg/m3 10 mg/m3 350 μg/m3 125 μg/m3 180 μg/m3
23.05 36.81 0.44 8.96 8.96 142.59
23.32 27.71 0.44 5.70 1.75 124.22
74.88 33.42 0.45 8.02 1.94 121.50
12.07.2024 120.17 76.88 0.56 1.53 1.53 132.01
11.07.2024 78.63 42.24 0.46 3.41 0.88 125.11
10.07.2024 63.70 33.56 0.48 4.07 1.01 113.91
09.07.2024 36.10 62.41 0.60 8.21 2.99 121.02

Бензен и органични замърсители

(средноденонощни стойности)

Бензен [μg/m3] Толуен [μg/m3] Етилбензен [μg/m3] m- p-Ксилен [μg/m3] о-Ксилен [μg/m3] Фенол [μg/m3] о-Крезол [μg/m3] p-Крезол [μg/m3] Нафтален [μg/m3]
- 250 μg/m3 20 μg/m3 100 μg/m3 100 μg/m3 10 μg/m3 5 μg/m3 5 μg/m3 3 μg/m3
0.21 0.55 0.33 0.77 2.47 0.01 0.05 0.02 0.00
0.09 0.19 0.15 0.27 2.57 0.01 0.03 0.02 0.00
0.21 0.51 0.23 0.58 1.67 0.01 0.04 0.04 0.01
0.43 1.85 0.66 2.04 2.50 0.01 0.06 0.03 0.01
0.21 0.60 0.26 0.70 1.30 0.01 0.03 0.02 0.00
0.20 0.72 0.29 0.88 3.63 0.01 0.04 0.04 0.01
0.32 0.99 0.37 1.16 0.77 0.01 0.04 0.04 0.00

Седмичнa тенденция - основни замърсители

Фини прахови части (ФПЧ10)

Средноденонощна стойност [μg/m3]
Дата Фини прахови части (ФПЧ10)
15.07.2024 23.05
14.07.2024 23.32
13.07.2024 74.88
12.07.2024 120.17
11.07.2024 78.63
10.07.2024 63.7
09.07.2024 36.1

Азотен диоксид (NO2)

Максималнна средночасова стойност [μg/m3]
Дата Азотен диоксид (NO2)
15.07.2024 36.81
14.07.2024 27.71
13.07.2024 33.42
12.07.2024 76.88
11.07.2024 42.24
10.07.2024 33.56
09.07.2024 62.41

Въглероден оксид (CO)

Максимална 8-часова средна стойност [mg/m3]
Дата Въглероден оксид (CO)
15.07.2024 0.44
14.07.2024 0.44
13.07.2024 0.45
12.07.2024 0.56
11.07.2024 0.46
10.07.2024 0.48
09.07.2024 0.6

Серен диоксид (SO2)

Максималнна средночасова стойност [μg/m3]
Дата SO2
15.07.2024 8.96
14.07.2024 5.7
13.07.2024 8.02
12.07.2024 5.31
11.07.2024 3.41
10.07.2024 4.07
09.07.2024 8.21

Серен диоксид (SO2)

Средноденонощна стойност [μg/m3]
Дата SO2
15.07.2024 3.41
14.07.2024 1.75
13.07.2024 1.94
12.07.2024 1.53
11.07.2024 0.88
10.07.2024 1.01
09.07.2024 2.99

Озон (О3)

Максималнна средночасова стойност [μg/m3]
Дата O3
15.07.2024 142.59
14.07.2024 124.22
13.07.2024 121.5
12.07.2024 132.01
11.07.2024 125.11
10.07.2024 113.91
09.07.2024 121.02

Седмичнa тенденция - Бензен и органични замърсители

Бензен

Средноденонощна стойност [μg/m3]
Дата Бензен
15.07.2024 0.21
14.07.2024 0.09
13.07.2024 0.21
12.07.2024 0.43
11.07.2024 0.21
10.07.2024 0.2
09.07.2024 0.32

Толуен

Средноденонощна стойност [μg/m3]
Дата Толуен
15.07.2024 0.55
14.07.2024 0.19
13.07.2024 0.51
12.07.2024 1.85
11.07.2024 0.6
10.07.2024 0.72
09.07.2024 0.99

Етилбензен

Средноденонощна стойност [μg/m3]
Дата Етилбензен
15.07.2024 0.33
14.07.2024 0.15
13.07.2024 0.23
12.07.2024 0.66
11.07.2024 0.26
10.07.2024 0.29
09.07.2024 0.37

m- p-Ксилен

Средноденонощна стойност [μg/m3]
Дата m- p-Ксилен
15.07.2024 0.77
14.07.2024 0.27
13.07.2024 0.58
12.07.2024 2.04
11.07.2024 0.7
10.07.2024 0.88
09.07.2024 1.16

о-Ксилен

Средноденонощна стойност [μg/m3]
Дата о-Ксилен
15.07.2024 2.47
14.07.2024 2.57
13.07.2024 1.67
12.07.2024 2.5
11.07.2024 1.3
10.07.2024 3.63
09.07.2024 0.77

Фенол

Средноденонощна стойност [μg/m3]
Дата Фенол
15.07.2024 0.01
14.07.2024 0.01
13.07.2024 0.01
12.07.2024 0.01
11.07.2024 0.01
10.07.2024 0.01
09.07.2024 0.01

о-Крезол

Средноденонощна стойност [μg/m3]
Дата о-Крезол
15.07.2024 0.05
14.07.2024 0.03
13.07.2024 0.04
12.07.2024 0.06
11.07.2024 0.03
10.07.2024 0.04
09.07.2024 0.04

p-Крезол

Средноденонощна стойност [μg/m3]
Дата p-Крезол
15.07.2024 0.02
14.07.2024 0.02
13.07.2024 0.04
12.07.2024 0.03
11.07.2024 0.02
10.07.2024 0.04
09.07.2024 0.04

Нафтален

Средноденонощна стойност [μg/m3]
Дата Нафтален
15.07.2024 0
14.07.2024 0
13.07.2024 0.01
12.07.2024 0.01
11.07.2024 0
10.07.2024 0.01
09.07.2024 0

Радиационен гама фон

Тeкущи средночасови стойности

Дата Час Sv/h *
0.08
0.08
0.07
0.00
0.00
0.00
0.00

Седмична тенденция

Средноденонощна стойност
Дата Радиационен гама фон
15.07.2024 0.06
14.07.2024 0.04
13.07.2024 0.05
12.07.2024 0.07
11.07.2024 0.05
10.07.2024 0.05
09.07.2024 0.06

Метеорологични параметри

Текущи средночасови стойности

Дата Температура на въздуха [ºС] Атмосферно налягане [mbar] Посока на вятъра ºN Скорост на вятъра [m/s] Относителна влажност [%] Слънчева радиация [w/m2] Валежи [mm]
28.51 1005.08 239.00 0.00 55.05 6.04 0.00
29.28 1004.90 334.00 0.21 49.99 6.78 0.00
29.92 1004.73 325.00 0.14 46.55 14.18 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40.11 1004.61 163.00 2.88 20.66 485.14 0.00
40.07 1005.04 162.00 1.97 20.29 598.87 0.00

Седмични тенденции - Метеорологични параметри

Температура на въздуха [ºС]

Средноденонощна стойност
Дата Температура на въздуха [ºС]
15.07.2024 23.27
14.07.2024 17.01
13.07.2024 19.52
12.07.2024 27.12
11.07.2024 21.63
10.07.2024 18.9
09.07.2024 21.93

Атмосферно налягане [mbar]

Средноденонощна стойност
Дата Атмосферно налягане [mbar]
15.07.2024 753.85
14.07.2024 543.89
13.07.2024 627.74
12.07.2024 879.89
11.07.2024 671.44
10.07.2024 629.99
09.07.2024 755.95

Скорост на вятъра [m/s]

Средноденонощна стойност
Дата Скорост на вятъра [m/s]
15.07.2024 0.5
14.07.2024 0.42
13.07.2024 0.59
12.07.2024 1.04
11.07.2024 0.66
10.07.2024 0.52
09.07.2024 0.5

Слънчева радиация [w/m2]

Средноденонощна стойност
Дата Слънчева радиация [w/m2]
15.07.2024 115.02
14.07.2024 61.75
13.07.2024 111.51
12.07.2024 191.24
11.07.2024 165
10.07.2024 133.26
09.07.2024 125.85

Валежи [mm]

Средноденонощна стойност
Дата Валежи [mm]
15.07.2024 0
14.07.2024 0
13.07.2024 0
12.07.2024 0
11.07.2024 0
10.07.2024 0
09.07.2024 0

Архив

2024
2024 Април Бензен и органични замърсители Свали
2024 Април Основни замърсители Свали
2024 Март Бензен и органични замърсители Свали
2024 Март Основни замърсители Свали
2024 Февруари Бензен и органични замърсители Свали
2024 Февруари Основни замърсители Свали
2024 Януари Бензен и органични замърсители Свали
2024 Януари Основни замърсители Свали
2023
2023 Декември Бензен и органични замърсители Свали
2023 Декември Основни замърсители Свали
2023 Ноември Бензен и органични замърсители Свали
2023 Ноември Основни замърсители Свали
2023 Октомври Бензен и органични замърсители Свали
2023 Октомври Основни замърсители Свали
2023 Септември Бензен и органични замърсители Свали
2023 Септември Основни замърсители.pdf Свали
2023 Август Бензен и органични замърсители.pdf Свали
2023 Август Основни замърсители.pdf Свали
2023 Юли Бензен и органични замърсители Свали
2023 Юли Основни замърсители Свали
2023 Юни Бензен и органични замърсители Свали
2023 Юни Основни замърсители Свали
2023 Май Бензен и органични замърсители Свали
2023 Май Основни замърсители Свали
2023 Април Бензен и органични замърсители Свали
2023 Април Основни замърсители Свали
2023 Март_Бензен и органични замърсители Свали
2023 Март_Основни замърсители Свали
2023 Февруари_Бензен и органични замърсители Свали
2023 Февруари_Основни замърсители Свали
2023 Януари_Бензен и органични замърсители Свали
2023 Януари_Основни замърсители Свали
2022
2022 Декември_Бензен и органични замърсители.pdf Свали
2022 Декември_Основни замърсители Свали
2022 Ноември_Бензен и органични замърсители Свали
2022 Ноември_Основни замърсители Свали
2022 Октомври_Бензен и органични замърсители Свали
2022 Октомври_Основни замърсители Свали