Данни за качество на атмосферния въздух, радиационния гама фон и метеорологични параметри, измерени от автоматична измервателна станция “Петър Берон” на община Русе

Измерени концентрации на контролираните атмосферни замърсители за опазване на човешкото здраве за последните 7 денонощия

Основни замърсители

Фини прахови частици
(ФПЧ10)
[μg/m3]
Средноденонощна стойност
Азотен диоксид
(NO2)
[μg/m3]
Максимална средночасова стойност
Въглероден оксид
(CO)
[mg/m3]
Максимална 8-часова средна стойност
Серен диоксид
(SO2)
[μg/m3]
Максимална средночасова стойност
Серен диоксид
(SO2)
[μg/m3]
Средноденонощна стойност
Озон
(О3)
[μg/m3]
Максимална средночасова стойност
50 μg/m3 200 μg/m3 10 mg/m3 350 μg/m3 125 μg/m3 180 μg/m3
0.00 33.09 0.58 13.75 13.75 8.16
0.00 73.63 1.75 15.40 12.66 28.95
0.00 38.23 0.50 11.96 10.02 27.39
02.12.2023 0.00 88.29 2.21 7.14 7.14 3.69
01.12.2023 0.00 76.29 2.68 9.07 6.07 5.74
30.11.2023 0.00 44.71 1.18 5.54 4.60 26.86
29.11.2023 0.00 39.08 0.44 4.49 3.71 29.53

Бензен и органични замърсители

(средноденонощни стойности)

Бензен [μg/m3] Толуен [μg/m3] Етилбензен [μg/m3] m- p-Ксилен [μg/m3] о-Ксилен [μg/m3] Фенол [μg/m3] о-Крезол [μg/m3] p-Крезол [μg/m3] Нафтален [μg/m3]
- 250 μg/m3 20 μg/m3 100 μg/m3 100 μg/m3 10 μg/m3 5 μg/m3 5 μg/m3 3 μg/m3
1.86 1.62 0.48 0.43 0.76 0.00 0.05 0.07 0.00
1.94 2.79 0.79 0.66 1.03 0.01 0.05 0.01 0.00
1.59 1.34 0.35 0.35 0.55 0.00 0.04 0.03 0.00
9.07 18.92 4.80 6.32 8.01 0.06 0.31 0.09 0.00
5.29 6.71 2.13 1.91 3.47 0.01 0.15 0.03 0.00
1.81 1.97 0.63 0.75 0.79 0.00 0.05 0.04 0.00
1.38 1.19 0.37 0.77 0.41 0.00 0.02 0.00 0.00

Седмичнa тенденция - основни замърсители

Фини прахови части (ФПЧ10)

Средноденонощна стойност [μg/m3]
Дата Фини прахови части (ФПЧ10)
05.12.2023 0
04.12.2023 0
03.12.2023 0
02.12.2023 0
01.12.2023 0
30.11.2023 0
29.11.2023 0

Азотен диоксид (NO2)

Максималнна средночасова стойност [μg/m3]
Дата Азотен диоксид (NO2)
05.12.2023 33.09
04.12.2023 73.63
03.12.2023 38.23
02.12.2023 88.29
01.12.2023 76.29
30.11.2023 44.71
29.11.2023 39.08

Въглероден оксид (CO)

Максимална 8-часова средна стойност [mg/m3]
Дата Въглероден оксид (CO)
05.12.2023 0.58
04.12.2023 1.75
03.12.2023 0.5
02.12.2023 2.21
01.12.2023 2.68
30.11.2023 1.18
29.11.2023 0.44

Серен диоксид (SO2)

Максималнна средночасова стойност [μg/m3]
Дата SO2
05.12.2023 13.75
04.12.2023 15.4
03.12.2023 11.96
02.12.2023 10.36
01.12.2023 9.07
30.11.2023 5.54
29.11.2023 4.49

Серен диоксид (SO2)

Средноденонощна стойност [μg/m3]
Дата SO2
05.12.2023 10.72
04.12.2023 12.66
03.12.2023 10.02
02.12.2023 7.14
01.12.2023 6.07
30.11.2023 4.6
29.11.2023 3.71

Озон (О3)

Максималнна средночасова стойност [μg/m3]
Дата O3
05.12.2023 8.16
04.12.2023 28.95
03.12.2023 27.39
02.12.2023 3.69
01.12.2023 5.74
30.11.2023 26.86
29.11.2023 29.53

Седмичнa тенденция - Бензен и органични замърсители

Бензен

Средноденонощна стойност [μg/m3]
Дата Бензен
05.12.2023 1.86
04.12.2023 1.94
03.12.2023 1.59
02.12.2023 9.07
01.12.2023 5.29
30.11.2023 1.81
29.11.2023 1.38

Толуен

Средноденонощна стойност [μg/m3]
Дата Толуен
05.12.2023 1.62
04.12.2023 2.79
03.12.2023 1.34
02.12.2023 18.92
01.12.2023 6.71
30.11.2023 1.97
29.11.2023 1.19

Етилбензен

Средноденонощна стойност [μg/m3]
Дата Етилбензен
05.12.2023 0.48
04.12.2023 0.79
03.12.2023 0.35
02.12.2023 4.8
01.12.2023 2.13
30.11.2023 0.63
29.11.2023 0.37

m- p-Ксилен

Средноденонощна стойност [μg/m3]
Дата m- p-Ксилен
05.12.2023 0.43
04.12.2023 0.66
03.12.2023 0.35
02.12.2023 6.32
01.12.2023 1.91
30.11.2023 0.75
29.11.2023 0.77

о-Ксилен

Средноденонощна стойност [μg/m3]
Дата о-Ксилен
05.12.2023 0.76
04.12.2023 1.03
03.12.2023 0.55
02.12.2023 8.01
01.12.2023 3.47
30.11.2023 0.79
29.11.2023 0.41

Фенол

Средноденонощна стойност [μg/m3]
Дата Фенол
05.12.2023 0
04.12.2023 0.01
03.12.2023 0
02.12.2023 0.06
01.12.2023 0.01
30.11.2023 0
29.11.2023 0

о-Крезол

Средноденонощна стойност [μg/m3]
Дата о-Крезол
05.12.2023 0.05
04.12.2023 0.05
03.12.2023 0.04
02.12.2023 0.31
01.12.2023 0.15
30.11.2023 0.05
29.11.2023 0.02

p-Крезол

Средноденонощна стойност [μg/m3]
Дата p-Крезол
05.12.2023 0.07
04.12.2023 0.01
03.12.2023 0.03
02.12.2023 0.09
01.12.2023 0.03
30.11.2023 0.04
29.11.2023 0

Нафтален

Средноденонощна стойност [μg/m3]
Дата Нафтален
05.12.2023 0
04.12.2023 0
03.12.2023 0
02.12.2023 0
01.12.2023 0
30.11.2023 0
29.11.2023 0

Радиационен гама фон

Тeкущи средночасови стойности

Дата Час Sv/h *
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08

Седмична тенденция

Средноденонощна стойност
Дата Радиационен гама фон
05.12.2023 0.08
04.12.2023 0.08
03.12.2023 0.08
02.12.2023 0.08
01.12.2023 0.08
30.11.2023 0.08
29.11.2023 0.08

Метеорологични параметри

Текущи средночасови стойности

Дата Температура на въздуха [ºС] Атмосферно налягане [mbar] Посока на вятъра ºN Скорост на вятъра [m/s] Относителна влажност [%] Слънчева радиация [w/m2] Валежи [mm]
2.19 1008.27 38.00 0.00 99.19 3.98 0.00
2.21 1008.49 14.00 0.00 99.19 3.98 0.00
2.14 1008.74 159.00 0.00 99.19 3.98 0.00
2.07 1009.41 164.00 0.00 99.19 3.98 0.00
1.90 1009.82 19.00 0.00 99.19 3.98 0.00
2.11 1010.22 22.00 0.04 99.19 3.98 0.00
2.25 1010.38 21.00 0.04 99.03 3.98 0.00
2.36 1010.61 18.00 0.16 96.70 3.98 0.00
2.66 1010.62 36.00 0.26 94.38 3.98 0.00

Седмични тенденции - Метеорологични параметри

Температура на въздуха [ºС]

Средноденонощна стойност
Дата Температура на въздуха [ºС]
05.12.2023 2.87
04.12.2023 2.02
03.12.2023 8.04
02.12.2023 9.01
01.12.2023 4.41
30.11.2023 3.76
29.11.2023 5.69

Атмосферно налягане [mbar]

Средноденонощна стойност
Дата Атмосферно налягане [mbar]
05.12.2023 1012.36
04.12.2023 1017.9
03.12.2023 1006.11
02.12.2023 996.43
01.12.2023 1000.67
30.11.2023 1007.44
29.11.2023 999.52

Скорост на вятъра [m/s]

Средноденонощна стойност
Дата Скорост на вятъра [m/s]
05.12.2023 0.06
04.12.2023 0.3
03.12.2023 1.01
02.12.2023 0.05
01.12.2023 0.03
30.11.2023 0.14
29.11.2023 1.3

Слънчева радиация [w/m2]

Средноденонощна стойност
Дата Слънчева радиация [w/m2]
05.12.2023 45.51
04.12.2023 70.7
03.12.2023 15.84
02.12.2023 31.92
01.12.2023 41.41
30.11.2023 66.06
29.11.2023 62.1

Валежи [mm]

Средноденонощна стойност
Дата Валежи [mm]
05.12.2023 0
04.12.2023 0
03.12.2023 15.83
02.12.2023 0
01.12.2023 0
30.11.2023 0
29.11.2023 0

Архив

2023
2023 Май Бензен и органични замърсители Свали
2023 Май Основни замърсители Свали
2023 Април Бензен и органични замърсители Свали
2023 Април Основни замърсители Свали
2023 Март_Бензен и органични замърсители Свали
2023 Март_Основни замърсители Свали
2023 Февруари_Бензен и органични замърсители Свали
2023 Февруари_Основни замърсители Свали
2023 Януари_Бензен и органични замърсители Свали
2023 Януари_Основни замърсители Свали
2022
2022 Декември_Бензен и органични замърсители.pdf Свали
2022 Декември_Основни замърсители Свали
2022 Ноември_Бензен и органични замърсители Свали
2022 Ноември_Основни замърсители Свали
2022 Октомври_Бензен и органични замърсители Свали
2022 Октомври_Основни замърсители Свали