изберете дата
изберете дата
Данни за периода 31.01.2024 / 06.02.2024
Дата Фини прахови частици (ФПЧ10)
Средноденонощна стойност [μg/m3]
Азотен диоксид
(NO2)
Максимална средночасова стойност [μg/m3]
Въглероден оксид
(CO)
Максимална 8-часова средна стойност [mg/m3]
Серен диоксид )
(SO2)
Максимална средночасова стойност [μg/m3]
Серен диоксид )
(SO2)
Средноденонощна стойност [μg/m3]
Озон
О3)
Максимална средночасова стойност [μg/m3]
06.02.2024 0 78.6 1.28 18.73 11.03 45.47
05.02.2024 0 36.37 0.95 10.08 8.05 45.87
04.02.2024 0 35.23 0.92 10.08 8.04 33.29
03.02.2024 0 57.24 1.07 11.55 8.3 38.24
02.02.2024 0 76.31 1.35 10.84 8.27 27.29
01.02.2024 0 148.95 3.28 17.12 10.87 37.24
31.01.2024 0 104.44 1.87 10.96 8.13 39.37

Легенда

Критерии
за оценка
ФПЧ10
[μg/m3]
NO2
[μg/m3]
CO
[mg/m3]
SO2
[μg/m3]
Макс. с.ч.
SO2
[μg/m3]
O3
[μg/m3]
Добро 0-25 0-50 0-1 0-75 0-50 0-120
Умерено 26-50 51-200 1,1-10 76-350 51-125 121-180
Лошо 51-74 201-400 11-15 351-400 126-250 181-240
Много лошо 74 400 15 401 250 240