Данни за качество на атмосферния въздух, радиационния гама фон и метеорологични параметри, измерени от автоматична измервателна станция “Петър Берон” на община Русе

Измерени концентрации на контролираните атмосферни замърсители за опазване на човешкото здраве за последните 7 денонощия

Основни замърсители

Фини прахови частици
(ФПЧ10)
[μg/m3]
Средноденонощна стойност
Азотен диоксид
(NO2)
[μg/m3]
Максимална средночасова стойност
Въглероден оксид
(CO)
[mg/m3]
Максимална 8-часова средна стойност
Серен диоксид
(SO2)
[μg/m3]
Максимална средночасова стойност
Серен диоксид
(SO2)
[μg/m3]
Средноденонощна стойност
Озон
(О3)
[μg/m3]
Максимална средночасова стойност
50 μg/m3 200 μg/m3 10 mg/m3 350 μg/m3 125 μg/m3 180 μg/m3
15.91 40.87 0.50 7.17 7.17 97.55
14.99 20.35 0.46 7.38 3.41 94.16
12.09 76.27 0.59 8.14 4.07 103.80
23.05.2024 7.33 77.67 0.74 2.46 2.46 95.57
22.05.2024 10.40 55.66 0.61 7.61 4.56 104.91
21.05.2024 11.63 23.32 0.44 8.79 6.77 104.40
20.05.2024 11.79 24.79 0.49 8.64 6.67 92.80

Бензен и органични замърсители

(средноденонощни стойности)

Бензен [μg/m3] Толуен [μg/m3] Етилбензен [μg/m3] m- p-Ксилен [μg/m3] о-Ксилен [μg/m3] Фенол [μg/m3] о-Крезол [μg/m3] p-Крезол [μg/m3] Нафтален [μg/m3]
- 250 μg/m3 20 μg/m3 100 μg/m3 100 μg/m3 10 μg/m3 5 μg/m3 5 μg/m3 3 μg/m3
0.18 0.51 0.20 0.62 0.06 0.00 0.01 0.02 0.00
0.14 0.38 0.19 0.59 0.04 0.00 0.01 0.02 0.00
0.22 0.82 0.31 1.01 0.13 0.00 0.02 0.01 0.00
0.23 1.04 0.33 1.25 0.20 0.00 0.02 0.01 0.00
0.18 1.03 0.25 0.78 0.09 0.00 0.01 0.01 0.00
0.14 4.00 0.32 0.96 0.06 0.00 0.01 0.02 0.00
0.18 0.43 0.18 0.59 0.06 0.00 0.02 0.01 0.00

Седмичнa тенденция - основни замърсители

Фини прахови части (ФПЧ10)

Средноденонощна стойност [μg/m3]
Дата Фини прахови части (ФПЧ10)
26.05.2024 15.91
25.05.2024 14.99
24.05.2024 12.09
23.05.2024 7.33
22.05.2024 10.4
21.05.2024 11.63
20.05.2024 11.79

Азотен диоксид (NO2)

Максималнна средночасова стойност [μg/m3]
Дата Азотен диоксид (NO2)
26.05.2024 40.87
25.05.2024 20.35
24.05.2024 76.27
23.05.2024 77.67
22.05.2024 55.66
21.05.2024 23.32
20.05.2024 24.79

Въглероден оксид (CO)

Максимална 8-часова средна стойност [mg/m3]
Дата Въглероден оксид (CO)
26.05.2024 0.5
25.05.2024 0.46
24.05.2024 0.59
23.05.2024 0.74
22.05.2024 0.61
21.05.2024 0.44
20.05.2024 0.49

Серен диоксид (SO2)

Максималнна средночасова стойност [μg/m3]
Дата SO2
26.05.2024 7.17
25.05.2024 7.38
24.05.2024 8.14
23.05.2024 7.36
22.05.2024 7.61
21.05.2024 8.79
20.05.2024 8.64

Серен диоксид (SO2)

Средноденонощна стойност [μg/m3]
Дата SO2
26.05.2024 2.42
25.05.2024 3.41
24.05.2024 4.07
23.05.2024 2.46
22.05.2024 4.56
21.05.2024 6.77
20.05.2024 6.67

Озон (О3)

Максималнна средночасова стойност [μg/m3]
Дата O3
26.05.2024 97.55
25.05.2024 94.16
24.05.2024 103.8
23.05.2024 95.57
22.05.2024 104.91
21.05.2024 104.4
20.05.2024 92.8

Седмичнa тенденция - Бензен и органични замърсители

Бензен

Средноденонощна стойност [μg/m3]
Дата Бензен
26.05.2024 0.18
25.05.2024 0.14
24.05.2024 0.22
23.05.2024 0.23
22.05.2024 0.18
21.05.2024 0.14
20.05.2024 0.18

Толуен

Средноденонощна стойност [μg/m3]
Дата Толуен
26.05.2024 0.51
25.05.2024 0.38
24.05.2024 0.82
23.05.2024 1.04
22.05.2024 1.03
21.05.2024 4
20.05.2024 0.43

Етилбензен

Средноденонощна стойност [μg/m3]
Дата Етилбензен
26.05.2024 0.2
25.05.2024 0.19
24.05.2024 0.31
23.05.2024 0.33
22.05.2024 0.25
21.05.2024 0.32
20.05.2024 0.18

m- p-Ксилен

Средноденонощна стойност [μg/m3]
Дата m- p-Ксилен
26.05.2024 0.62
25.05.2024 0.59
24.05.2024 1.01
23.05.2024 1.25
22.05.2024 0.78
21.05.2024 0.96
20.05.2024 0.59

о-Ксилен

Средноденонощна стойност [μg/m3]
Дата о-Ксилен
26.05.2024 0.06
25.05.2024 0.04
24.05.2024 0.13
23.05.2024 0.2
22.05.2024 0.09
21.05.2024 0.06
20.05.2024 0.06

Фенол

Средноденонощна стойност [μg/m3]
Дата Фенол
26.05.2024 0
25.05.2024 0
24.05.2024 0
23.05.2024 0
22.05.2024 0
21.05.2024 0
20.05.2024 0

о-Крезол

Средноденонощна стойност [μg/m3]
Дата о-Крезол
26.05.2024 0.01
25.05.2024 0.01
24.05.2024 0.02
23.05.2024 0.02
22.05.2024 0.01
21.05.2024 0.01
20.05.2024 0.02

p-Крезол

Средноденонощна стойност [μg/m3]
Дата p-Крезол
26.05.2024 0.02
25.05.2024 0.02
24.05.2024 0.01
23.05.2024 0.01
22.05.2024 0.01
21.05.2024 0.02
20.05.2024 0.01

Нафтален

Средноденонощна стойност [μg/m3]
Дата Нафтален
26.05.2024 0
25.05.2024 0
24.05.2024 0
23.05.2024 0
22.05.2024 0
21.05.2024 0
20.05.2024 0

Радиационен гама фон

Тeкущи средночасови стойности

Дата Час Sv/h *
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08

Седмична тенденция

Средноденонощна стойност
Дата Радиационен гама фон
26.05.2024 0.06
25.05.2024 0.05
24.05.2024 0.06
23.05.2024 0.04
22.05.2024 0.06
21.05.2024 0.06
20.05.2024 0.07

Метеорологични параметри

Текущи средночасови стойности

Дата Температура на въздуха [ºС] Атмосферно налягане [mbar] Посока на вятъра ºN Скорост на вятъра [m/s] Относителна влажност [%] Слънчева радиация [w/m2] Валежи [mm]
20.69 1011.85 166.00 1.72 35.75 307.71 0.00
19.55 1012.29 162.00 0.91 40.34 308.40 0.00
20.01 1012.50 164.00 1.67 37.97 522.27 0.00
19.51 1012.52 165.00 0.90 40.38 451.43 0.00
16.88 1012.33 158.00 0.12 52.15 276.90 0.00
14.33 1011.98 161.00 0.04 59.13 122.38 0.00
11.94 1011.51 341.00 0.00 65.18 33.33 0.00
12.55 1011.04 217.00 0.10 59.53 5.23 0.00
13.22 1011.12 324.00 0.08 58.64 5.08 0.00

Седмични тенденции - Метеорологични параметри

Температура на въздуха [ºС]

Средноденонощна стойност
Дата Температура на въздуха [ºС]
26.05.2024 15.38
25.05.2024 14.47
24.05.2024 14.76
23.05.2024 7.53
22.05.2024 15.15
21.05.2024 16.87
20.05.2024 15.53

Атмосферно налягане [mbar]

Средноденонощна стойност
Дата Атмосферно налягане [mbar]
26.05.2024 758.35
25.05.2024 674.01
24.05.2024 714.96
23.05.2024 419.03
22.05.2024 753.11
21.05.2024 839.46
20.05.2024 839.81

Скорост на вятъра [m/s]

Средноденонощна стойност
Дата Скорост на вятъра [m/s]
26.05.2024 0.44
25.05.2024 0.51
24.05.2024 0.31
23.05.2024 0.16
22.05.2024 0.43
21.05.2024 0.82
20.05.2024 0.29

Слънчева радиация [w/m2]

Средноденонощна стойност
Дата Слънчева радиация [w/m2]
26.05.2024 200.43
25.05.2024 176.35
24.05.2024 165.63
23.05.2024 31.88
22.05.2024 179.04
21.05.2024 201.34
20.05.2024 93.94

Валежи [mm]

Средноденонощна стойност
Дата Валежи [mm]
26.05.2024 0
25.05.2024 0
24.05.2024 0
23.05.2024 13.33
22.05.2024 5.42
21.05.2024 0
20.05.2024 0

Архив

2024
2024 Април Бензен и органични замърсители Свали
2024 Април Основни замърсители Свали
2024 Март Бензен и органични замърсители Свали
2024 Март Основни замърсители Свали
2024 Февруари Бензен и органични замърсители Свали
2024 Февруари Основни замърсители Свали
2024 Януари Бензен и органични замърсители Свали
2024 Януари Основни замърсители Свали
2023
2023 Декември Бензен и органични замърсители Свали
2023 Декември Основни замърсители Свали
2023 Ноември Бензен и органични замърсители Свали
2023 Ноември Основни замърсители Свали
2023 Октомври Бензен и органични замърсители Свали
2023 Октомври Основни замърсители Свали
2023 Септември Бензен и органични замърсители Свали
2023 Септември Основни замърсители.pdf Свали
2023 Август Бензен и органични замърсители.pdf Свали
2023 Август Основни замърсители.pdf Свали
2023 Юли Бензен и органични замърсители Свали
2023 Юли Основни замърсители Свали
2023 Юни Бензен и органични замърсители Свали
2023 Юни Основни замърсители Свали
2023 Май Бензен и органични замърсители Свали
2023 Май Основни замърсители Свали
2023 Април Бензен и органични замърсители Свали
2023 Април Основни замърсители Свали
2023 Март_Бензен и органични замърсители Свали
2023 Март_Основни замърсители Свали
2023 Февруари_Бензен и органични замърсители Свали
2023 Февруари_Основни замърсители Свали
2023 Януари_Бензен и органични замърсители Свали
2023 Януари_Основни замърсители Свали
2022
2022 Декември_Бензен и органични замърсители.pdf Свали
2022 Декември_Основни замърсители Свали
2022 Ноември_Бензен и органични замърсители Свали
2022 Ноември_Основни замърсители Свали
2022 Октомври_Бензен и органични замърсители Свали
2022 Октомври_Основни замърсители Свали