Данни за качество на атмосферния въздух, радиационния гама фон и метеорологични параметри, измерени от автоматична измервателна станция “Петър Берон” на община Русе

Измерени концентрации на контролираните атмосферни замърсители за опазване на човешкото здраве за последните 7 денонощия

Основни замърсители

Фини прахови частици
(ФПЧ10)
[μg/m3]
Средноденонощна стойност
Азотен диоксид
(NO2)
[μg/m3]
Максимална средночасова стойност
Въглероден оксид
(CO)
[mg/m3]
Максимална 8-часова средна стойност
Серен диоксид
(SO2)
[μg/m3]
Максимална средночасова стойност
Серен диоксид
(SO2)
[μg/m3]
Средноденонощна стойност
Озон
(О3)
[μg/m3]
Максимална средночасова стойност
50 μg/m3 200 μg/m3 10 mg/m3 350 μg/m3 125 μg/m3 180 μg/m3
3.39 8.93 0.48 1.21 1.21 64.11
18.11 19.81 0.50 1.53 0.53 104.03
87.88 29.94 0.57 2.71 0.83 117.57
19.06.2024 20.75 24.92 0.56 1.19 1.19 124.66
18.06.2024 17.24 49.13 0.62 2.26 0.79 120.08
17.06.2024 16.52 29.63 0.58 1.74 0.58 114.99
16.06.2024 11.41 58.52 0.60 6.39 2.83 114.53

Бензен и органични замърсители

(средноденонощни стойности)

Бензен [μg/m3] Толуен [μg/m3] Етилбензен [μg/m3] m- p-Ксилен [μg/m3] о-Ксилен [μg/m3] Фенол [μg/m3] о-Крезол [μg/m3] p-Крезол [μg/m3] Нафтален [μg/m3]
- 250 μg/m3 20 μg/m3 100 μg/m3 100 μg/m3 10 μg/m3 5 μg/m3 5 μg/m3 3 μg/m3
0.02 0.05 0.02 0.08 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00
0.09 0.28 0.16 0.52 0.04 0.00 0.02 0.02 0.00
0.14 0.39 0.14 0.46 1.30 0.00 0.03 0.01 0.00
0.13 0.47 0.19 0.59 0.11 0.00 0.04 0.02 0.00
0.21 0.72 0.24 0.76 0.35 0.00 0.02 0.01 0.00
0.20 0.50 0.19 0.58 0.56 0.00 0.02 0.00 0.00
0.20 0.75 0.29 0.85 0.14 0.00 0.02 0.00 0.00

Седмичнa тенденция - основни замърсители

Фини прахови части (ФПЧ10)

Средноденонощна стойност [μg/m3]
Дата Фини прахови части (ФПЧ10)
22.06.2024 3.39
21.06.2024 18.11
20.06.2024 87.88
19.06.2024 20.75
18.06.2024 17.24
17.06.2024 16.52
16.06.2024 11.41

Азотен диоксид (NO2)

Максималнна средночасова стойност [μg/m3]
Дата Азотен диоксид (NO2)
22.06.2024 8.93
21.06.2024 19.81
20.06.2024 29.94
19.06.2024 24.92
18.06.2024 49.13
17.06.2024 29.63
16.06.2024 58.52

Въглероден оксид (CO)

Максимална 8-часова средна стойност [mg/m3]
Дата Въглероден оксид (CO)
22.06.2024 0.48
21.06.2024 0.5
20.06.2024 0.57
19.06.2024 0.56
18.06.2024 0.62
17.06.2024 0.58
16.06.2024 0.6

Серен диоксид (SO2)

Максималнна средночасова стойност [μg/m3]
Дата SO2
22.06.2024 1.21
21.06.2024 1.53
20.06.2024 2.71
19.06.2024 2.94
18.06.2024 2.26
17.06.2024 1.74
16.06.2024 6.39

Серен диоксид (SO2)

Средноденонощна стойност [μg/m3]
Дата SO2
22.06.2024 0.16
21.06.2024 0.53
20.06.2024 0.83
19.06.2024 1.19
18.06.2024 0.79
17.06.2024 0.58
16.06.2024 2.83

Озон (О3)

Максималнна средночасова стойност [μg/m3]
Дата O3
22.06.2024 64.11
21.06.2024 104.03
20.06.2024 117.57
19.06.2024 124.66
18.06.2024 120.08
17.06.2024 114.99
16.06.2024 114.53

Седмичнa тенденция - Бензен и органични замърсители

Бензен

Средноденонощна стойност [μg/m3]
Дата Бензен
22.06.2024 0.02
21.06.2024 0.09
20.06.2024 0.14
19.06.2024 0.13
18.06.2024 0.21
17.06.2024 0.2
16.06.2024 0.2

Толуен

Средноденонощна стойност [μg/m3]
Дата Толуен
22.06.2024 0.05
21.06.2024 0.28
20.06.2024 0.39
19.06.2024 0.47
18.06.2024 0.72
17.06.2024 0.5
16.06.2024 0.75

Етилбензен

Средноденонощна стойност [μg/m3]
Дата Етилбензен
22.06.2024 0.02
21.06.2024 0.16
20.06.2024 0.14
19.06.2024 0.19
18.06.2024 0.24
17.06.2024 0.19
16.06.2024 0.29

m- p-Ксилен

Средноденонощна стойност [μg/m3]
Дата m- p-Ксилен
22.06.2024 0.08
21.06.2024 0.52
20.06.2024 0.46
19.06.2024 0.59
18.06.2024 0.76
17.06.2024 0.58
16.06.2024 0.85

о-Ксилен

Средноденонощна стойност [μg/m3]
Дата о-Ксилен
22.06.2024 0.01
21.06.2024 0.04
20.06.2024 1.3
19.06.2024 0.11
18.06.2024 0.35
17.06.2024 0.56
16.06.2024 0.14

Фенол

Средноденонощна стойност [μg/m3]
Дата Фенол
22.06.2024 0
21.06.2024 0
20.06.2024 0
19.06.2024 0
18.06.2024 0
17.06.2024 0
16.06.2024 0

о-Крезол

Средноденонощна стойност [μg/m3]
Дата о-Крезол
22.06.2024 0.01
21.06.2024 0.02
20.06.2024 0.03
19.06.2024 0.04
18.06.2024 0.02
17.06.2024 0.02
16.06.2024 0.02

p-Крезол

Средноденонощна стойност [μg/m3]
Дата p-Крезол
22.06.2024 0
21.06.2024 0.02
20.06.2024 0.01
19.06.2024 0.02
18.06.2024 0.01
17.06.2024 0
16.06.2024 0

Нафтален

Средноденонощна стойност [μg/m3]
Дата Нафтален
22.06.2024 0
21.06.2024 0
20.06.2024 0
19.06.2024 0
18.06.2024 0
17.06.2024 0
16.06.2024 0

Радиационен гама фон

Тeкущи средночасови стойности

Дата Час Sv/h *
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.00

Седмична тенденция

Средноденонощна стойност
Дата Радиационен гама фон
22.06.2024 0.01
21.06.2024 0.06
20.06.2024 0.06
19.06.2024 0.07
18.06.2024 0.05
17.06.2024 0.05
16.06.2024 0.05

Метеорологични параметри

Текущи средночасови стойности

Дата Температура на въздуха [ºС] Атмосферно налягане [mbar] Посока на вятъра ºN Скорост на вятъра [m/s] Относителна влажност [%] Слънчева радиация [w/m2] Валежи [mm]
30.34 1001.35 312.00 0.88 30.68 23.02 0.00
32.36 1001.47 295.00 0.85 26.54 70.60 0.00
34.30 1001.14 316.00 1.33 22.16 125.15 0.00
35.49 1001.06 299.00 1.56 19.01 372.15 0.00
35.71 1001.40 282.00 1.84 16.91 535.47 0.00
35.91 1001.80 256.00 1.64 16.43 643.73 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
33.89 1001.76 279.00 2.07 14.03 720.96 0.00

Седмични тенденции - Метеорологични параметри

Температура на въздуха [ºС]

Средноденонощна стойност
Дата Температура на въздуха [ºС]
22.06.2024 3.83
21.06.2024 19.43
20.06.2024 23.03
19.06.2024 24.3
18.06.2024 16.91
17.06.2024 18.02
16.06.2024 18.22

Атмосферно налягане [mbar]

Средноденонощна стойност
Дата Атмосферно налягане [mbar]
22.06.2024 174.96
21.06.2024 715
20.06.2024 756.34
19.06.2024 840.79
18.06.2024 588.67
17.06.2024 628.64
16.06.2024 668.73

Скорост на вятъра [m/s]

Средноденонощна стойност
Дата Скорост на вятъра [m/s]
22.06.2024 0.06
21.06.2024 0.69
20.06.2024 0.72
19.06.2024 0.64
18.06.2024 0.36
17.06.2024 0.51
16.06.2024 0.33

Слънчева радиация [w/m2]

Средноденонощна стойност
Дата Слънчева радиация [w/m2]
22.06.2024 0.98
21.06.2024 132.05
20.06.2024 211.73
19.06.2024 196.16
18.06.2024 159.44
17.06.2024 203.03
16.06.2024 179.14

Валежи [mm]

Средноденонощна стойност
Дата Валежи [mm]
22.06.2024 0
21.06.2024 0
20.06.2024 0
19.06.2024 0
18.06.2024 0
17.06.2024 0
16.06.2024 0

Архив

2024
2024 Април Бензен и органични замърсители Свали
2024 Април Основни замърсители Свали
2024 Март Бензен и органични замърсители Свали
2024 Март Основни замърсители Свали
2024 Февруари Бензен и органични замърсители Свали
2024 Февруари Основни замърсители Свали
2024 Януари Бензен и органични замърсители Свали
2024 Януари Основни замърсители Свали
2023
2023 Декември Бензен и органични замърсители Свали
2023 Декември Основни замърсители Свали
2023 Ноември Бензен и органични замърсители Свали
2023 Ноември Основни замърсители Свали
2023 Октомври Бензен и органични замърсители Свали
2023 Октомври Основни замърсители Свали
2023 Септември Бензен и органични замърсители Свали
2023 Септември Основни замърсители.pdf Свали
2023 Август Бензен и органични замърсители.pdf Свали
2023 Август Основни замърсители.pdf Свали
2023 Юли Бензен и органични замърсители Свали
2023 Юли Основни замърсители Свали
2023 Юни Бензен и органични замърсители Свали
2023 Юни Основни замърсители Свали
2023 Май Бензен и органични замърсители Свали
2023 Май Основни замърсители Свали
2023 Април Бензен и органични замърсители Свали
2023 Април Основни замърсители Свали
2023 Март_Бензен и органични замърсители Свали
2023 Март_Основни замърсители Свали
2023 Февруари_Бензен и органични замърсители Свали
2023 Февруари_Основни замърсители Свали
2023 Януари_Бензен и органични замърсители Свали
2023 Януари_Основни замърсители Свали
2022
2022 Декември_Бензен и органични замърсители.pdf Свали
2022 Декември_Основни замърсители Свали
2022 Ноември_Бензен и органични замърсители Свали
2022 Ноември_Основни замърсители Свали
2022 Октомври_Бензен и органични замърсители Свали
2022 Октомври_Основни замърсители Свали